Latvijas mariāņi svin Kongregācijas titula svētkus

9. decembris, 2022.g.

Pirmo reizi kopš pandēmijas Latvijas mariāņu tēvi sapulcējās, lai kopīgi svinēt savas kongregācijas titula svētkus. Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētkos  – 8. decembra vakarā – visi vikariāta locekļi, kas bija brīvi no pienākumiem, sapulcējās Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā, kur kopīgi celebrēja konventuālo sv. Misi.

Vikariāta priekšnieks t. Dainis Kašs MIC uzsvēra, ka šī tikšanās tieši Rēzeknē šogad ir ļoti nozīmīga, jo draudze svin arī 85 gadu jubileju kopš baznīcas iesvētīšanas, ko 1937. gada 6. decembrī veica tā laika mariāņu priekšnieks Latvijā tēvs Benedikts Skrinda MIC, kuru tam bija deleģējis arhibīskaps Antonijs Springovičš. Savukārt sprediķi teica t. Andris Ševels MIC, kurš uzsvēra, ka Bezvainīgā Marija ir piemērs mums, kā pildīt Dieva gribu.

Sv. Mises laikā mariāņu tēvi svinīgi atjaunoja savus  klostera svētsolījumus, apsolīdami Dievam turpināt dzīvot šķīstībā, nabadzībā un paklausībā, ka arī zvērēja izturēt aicinājumā līdz pat nāvei.

Pēc dievkalpojuma tika nodziedāta arī mariāņu himna Mater Dei Immaculata.

Mariāņu seminārists Romāns Vaikulis MIC tika iesvētīts par diakonu

29. maijs, 2022.g.

Svētdien, 29. maijā Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē mariāņu seminārists Romāns Vaikulis caur Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa kalpojumu saņēma ordinācijas sakramentu diakona pakāpē, līdz ar to viņš tika iekļauts Latvijas garīdznieku kārtā.

Svinīgā liturģijā ņēma dalību gan kongregācijas pārstāvji no Latvijas, gan mariāņu Ļubļinas garīgā semināra audzēkņi kopā ar rektoru, gan diakona Romāna ģimene, draugi, dzimtās draudzes locekļi un ticīgie no citām vietām.

Homīlijā bīskaps uzsvēra, ka aicinājums uz garīgo kārtu vienmēr ir Dieva dāvana. Mūsdienu pasaulē arvien ir vajadzīgi garīdznieki un konsekrētās personas, kas liecinātu par augstākām vērtībām. Katrs aicinājums ir īpašs – daži kļūst par diakoniem, daudzi par priesteriem un neliela garīdznieku daļa tiek konsekrēti par bīskapiem. Tomēr neatkarīgi no tā, kādu kalpojumu viņi pilda, visi kopā dara vienu darbu – palīdz citiem sastapt Jēzu. Homīlijas noslēguma bīskaps Bulis uzsvēra, ka ir redzams garīdznieku trūkums, tāpēc esam visi aicināti lūgties par aicinājumiem, šī trūkuma nebūtu, ja katrā draudzē atrastos kaut viens cilvēks, kas atbildētu uz aicinājumu.

Tālākā liturģijas daļā br. Romāns salika svinīgus apsolījumus cienīgi pildīt diakona pienākumus un visi ticīgie vienojās kopīgā lūgšanā dziedot Litāniju Visu Svēto godam, kuras laikā kandidāts guļ uz grīdas, izrādot pazemību Dieva priekšā.

Pēc bīskapa roku uzlikšanas un svētību lūgšanas jaunais diakons tika ieģērbts attiecīgās liturģiskās drēbēs – uz pleca viņam tika uzlikta stola un virsū – dalmatika, kā arī bīskaps pasniedza viņam Evaņģēlija grāmatu kā zīmi tam, ka no šī brīža  diakons kļūst tiesīgs lasīt Evaņģēliju liturģijas laikā un uzrunāt Dieva tautu homīlijās. Sv. Mises laikā Romāns pirmo reizi pildīja savus jaunus pienākumus, palīdzot bīskapam un priesteriem veikt viņu kalpojumu.

Pēc dievkalpojuma bija arī laiks apsveikumiem un svinīgām pusdienām.

Diakons Romāns Vaikulis ir dzimis Daugavpilī. Pēc Daugavpils tehnikuma pabeigšanas viņš iestājās Mariāņu kongregācijā. Pirmos svētsolījumus viņš salika 2017. gada 8. septembrī un iesāka teoloģijas studijas Mariāņu kongregācijas Ļubļinas Garīgajā Seminārā. Pašlaik viņš turpina studijas, lai nākošgad aizstāvēt disertāciju un iegūt maģistra grādu teoloģijā ar cerību saņemt arī prezbitera ordinācijas sakramenta pakāpi. Lai Dievs piepilda to labu darbu, ko viņā ir iesācis!

Zemāk daži fotomirkļi no svētību liturģijas.
Pr. Andrim Ševelam piešķir Daugavpils pašvaldības apbalvojumu

18. novembris, 2021.g.

17. novembrī Vienības nama koncertzālē norisinājās pilsētas apbalvojumu svinīgas pasniegšanas pasākums. Tos piešķir par ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā un sasniegumiem 2021. gadā.
Nominācijā SABIEDRISKĀ DARBĪBA apbalvojums “Gada balva” tika piešķirts Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes prāvestam Andrim Ševelam.
“Draudzes 15 pastāvēšanas gados prāvests ir iemantojis tautas cieņu un mīlestību gan pilsētas, gan Latgales novada, gan Latvijas valsts mērogā. A. Ševela vadībā draudzē regulāri notiek dažāda vieda pasākumi, kuru mērķis ir nostiprināt sabiedrības garīgumu, tikumību un patriotiskumu, kā arī nodrošināt dažādu sabiedrības slāņu sociālo aizsardzību, sekmēt dažādu kultūru, valodu un ticību savstarpējo sapratni un līdzpastāvēšanu. Prāvests sniedz lielu ieguldījumu ģimenes stiprināšanā, sagatavojot un konsultējot laulātos pārus kopīgai ģimenes dzīvei. Nenovērtējams ir atbalsts, kas jau vairākus gadus tiek sniegts īpaši sarežģītā dzīves situācijā nonākušajiem cilvēkiem: šogad aprit 10 gadi, kopš draudzē darbojas bezmaksas zupas virtuve. Tiem, kas nāk pēc palīdzības, regulāri tiek izdalītas arī pārtikas pakas. Īpaši svarīga šī sociālā funkcija kļuvusi smagajā pandēmijas laikā,” teikts apbalvojuma pieteikumā.

Mūža svētsolījumi Latvijas mariāņu kopienā

9. septembris, 2021.g.

8. septembra vakarā svētās Mises laikā Daugavpils Jēzus Sirds baznīcā mariāņu brālis Romāns Vaikulis MIC salika mūža svētsolījumus.

Svinīgo dievkalpojumu, kurā ņēma dalību gandrīz visi Latvijas mariāņi un Ļubļinas garīgā semināra rektors, vadīja Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieks t. Dainis Kašs MIC, kurš pieņēma un apstiprināja svētsolījumu derīgumu. Savukārt sprediķi teica t. Andris Ševels MIC, br. Romāna dzimtās Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests, kurš pazīst br. Romānu jau no bērnības, kad viņš sāka kalpot kā ministrants. Homilijā prāvests uzsvēra nepieciešamību būt uzticīgam Dievam un izskaidroja šķīstības, nabadzības un paklausības svētsolījumu nozīmi klostera kopienas locekļa dzīvē.

Liturģijas laikā br. Romāns saņēma arī krustu, kas tiek pasniegts visiem mariāņiem, kuri salika mūža svētsolījumus. Šis krusts ir zīme tam, ka kongregācijas loceklis nevar lepoties ne ar ko citu, ka tikai ar Jēzus Kristus krustu, bet rita noslēgumā visi klātesošie mariāņi  ar miera žestu apliecināja, ka ar prieku pieņem jauno mariāņu brāli savā kopienā.

Ar mūža svētsolījumiem kongregācijas locekļi pēc noviciāta un laicīgo svētsolījumu salikšanas, tiek pilnībā iekļauti, jeb inkardinēti kopienā. Viņi apņemas uz mūžu palikt kongregācijā un kalpot Dievam un Baznīcai.

Brālis Romāns ir dzimis Daugavpilī. Pēc Daugavpils tehnikuma pabeigšanas viņš iestājās Mariāņu kongregācijā. Pirmos svētsolījumus viņš salika 2017. gada 8. septembrī un iesāka teoloģijas studijas Mariāņu kongregācijas Ļubļinas Garīgajā Seminārā.

Zemāk - daži mirkļi no liturģijas
Atsācies Dieva kalpa priestera Jāņa Mendrika MIC beatifikācijas process

19. aprīlis, 2021.g.

Mariāņu Kongregācijas 350 gadu jubilejas svinību ietvaros, neskatoties uz pandēmijas ierobežojumiem, notika izmaiņas Dieva Kalpa priestera Jāņa Mendrika beatifikācijas procesā, kas ļauj cerēt uz drīzo viņa pasludināšanu par svētīgo kopā ar vēl četriem mariāņu tēviem – Fabiānu Abrantoviču, Andreju Cikoto (abi no Baltkrievijas) Eugēniju Kuļešu (no Polijas) un Vladislavu Mažonasu (no Lietuvas), kas atdeva savu dzīvību par Kristu un Baznīcu, aizstāvot ticību represīvo režīmu laikā.

Pēc nepieciešamo formalitāšu kārtošanas un pēc Apustuliskā Krēsla piekrišanas, mariāņu mocekļu beatifikācijas process tika pārcelts no Sanktpēterburgas uz Varšavu un turpmāk notiks kardināla Kazimira Niča uzraudzībā Varšavā.

Šajā kopīgā beatifikācijas procesā, tiks pārbaudīti visi pieejamie vēstures avoti, lai apstiprinātu, ka šie pieci mariāņu priesteri ir atdevuši dzīvību par ticību un ja Svēto Lietu kongregācija un pāvests apstiprinās viņu moceklību, varēsim priecāties par jauniem mariāņu svētīgajiem.

Komunistiskā režīma katoļu mocekļu beatifikācijas process bija sācies 2003. gada 31. maijā Sanktpēterburgā. Starp sešpadsmit kandidātiem uz beatifikāciju bija arī trīs mariāņu kongregācijas priesteri – Fabiāns Abrantovičs, Andrejs Cikoto un Jānis Mendriks. Diemžēl šis process notika ļoti lēni, jo daudzu pētnieku un teologu grupu darbības bija grūti saskaņot. Tāpēc Mariāņu kongregācijas vadība pieņēma lēmumu pilnīgi pārņemt mariāņu priesteru beatifikācijas procesus un turpināt to atsevišķi no Sanktpēterburgas procesa vienlaicīgi pievienojot procesam vēl divus kandidātus.

Latvijas mariāņiem un vietējai Baznīcai šis process ir ļoti nozīmīgs, jo Dieva Kalps pr. Jānis Mendriks MIC, līdzās Dieva Kalpam bīskapam Boļeslāvam Sloskānam un pr. Vladislavam Litauniekam, var kļūt par vienu no pirmajiem Latvijas svētīgajiem.

Lai iepazīstinātu ticīgos ar  pr. Jāņa Mendrika dzīvi un garīgumu, 2020. gada janvārī, tika prezentēta viņa dienasgrāmata ar nosaukumu "Dieva kalps Jānis Mendriks MIC - patiess cilvēks un priesteris", kuru joprojām var saņemt par ziedojumu priesteru mariāņu vadīto baznīcu grāmatu galdos vai arī, sazinoties ar mariāņiem caur interneta lapas  kontaktu formu, vienoties par tās nosūtīšanu.

Lūgšana par mariāņu mocekļu beatifikāciju (privātai lietošanai)

Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, Tu savam kalpam Jānim Mendrikam un viņa biedriem esi devis moceklības žēlastību un esi aicinājis viņus būt par Tava Dēla nāves un augšāmcelšanas lieciniekiem. Lūdzam, ļauj, lai viņi tiktu iecelti svētīgo kārtā un mēs caur viņu aizbildniecību būtu spējīgi veltīt savu dzīvi kalpošanai Baznīcā pasaules pestīšanas dēļ. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Brālis Romāns Vaikulis MIC ir iecelts akolītu kārtā

25. marts, 2021.g.

Kunga Pasludināšanas svētkos Mariāņu kongregācijas garīgajā seminārā Ļubļinā (Polijā) svinīgās sv. Mises laikā četri semināristi tika iecelti akolītu kārtā, starp kuriem ir arī mūsu vikariāta brālis Romāns Vaikulis MIC, kurš pašlaik studē ceturtajā kursā.

Akolīta kalpojums, vai, kā to sauca agrāk – mazās svētības – ir īpašs kalpošanas veids Baznīcā, kas saistās ar palīdzību priesteriem un bīskapiem sv. Mises laikā un vajadzības gadījumā akolīts dala svēto Komūniju liturģijas laikā kā arī nes to slimniekiem.

Garīgā semināra formācijas ietvaros akolitāts ir viens no posmiem ceļā uz priestera ordināciju.

Lai Dievs svētī jaunus akolītus un stiprina aicinājumā.

Mariāņu kongregācijas 350 gadu jubilejas svinības

9. decembris, 2020.g.

Svinot Mariāņu kongregācijas 350 gadu jubileju šī gada 8 decembrī visi mariāņu priesteri un brāļi atjaunoja savus svētsolījumus saskaņā ar vissenāko solījumu formulu, kas kongregācijas tradīcijā saucās Oblatio (no latīņu – sevis veltīšana).

1670. gada 11. decembrī sv. Staņislavs Papčinskis pēc sešpadsmit Priesteru Pijāru kongregācijā pavadītiem, saņemot pāvesta atļauju izstāties no tās, deva jaunus svētsolījumus bīskapa un citu garīdznieku klātbūtnē.


Latvijas mariāņi, ņemot vērā ierobežojumus, kas saistītas ar ārkārtas situācijas izsludināšanu, nevarēja atjaunot svētsolījumus kopīgi, kā tas parasti notika katru gadu 8. decembrī, bet veica šo aktu savās draudzēs – Rēzeknē, Viļānos un Daugavpilī strikti savu kopienu robežās.

Ārpus tā, pirmo reizi kongregācijas vēsturē katrs mariānis saņēma krustu, kas ir mūža svētsolījumu došanas ārējā zīme. No šī gada visā kongregācijā tieši šāda veida krusts tiks pasniegts visiem mariāņiem mūža svētsolījumu došanas dienā, bet tie, kas jau ir salikuši  mūža svētsolījumus, kā redzamo savas konsekrācijas zīmi, var nēsāt šo krustu.

Svinīgās sv. Mises ierakstu no Daugavpils Jēzus Sirds baznīcas var apskatīties draudzeslapā Facebook vietnē.

Mariāņi ir sagatavojuši arī bukletus ticīgiem ar Oblatio tekstu un komentāru, to var paņemt katrs, kurš apmeklēs kādu no mariāņiem uzticētām draudzēm Daugavpilī (Jēzus Sirds baznīca), Rēzeknē (Sāpju Dievmātes baznīca) vai Viļānos. Bukleti būs pieejami visu līdz tiks izsmelti visi eksemplāri. Apmeklējot baznīcas lūdzam ievērot piesardzības normas.

Pašlaik sv. Staņislava dibinātajā kongregācijā ir ap 500 priesteru un klostera brāļu, kuri 19 valstīs kalpo draudzēs un misijās, vadot sanktuārijus un veicinot specifiskās pastorālās darbības, uzņemoties skolu vadīšanu un darbojoties zinātniskā jomā daudzās augstskolās.


Mariāņu seminārists ievadīts lektora kalpojumā

4. februāris, 2020.g.


Svētdien, 26. janvārī, pāvesta Franciska pasludinātā Dieva Vārda svētdienā, Ļubļinas Mariāņu Garīgajā Seminārā (Polijā) četri seminaristi, starp kuriem arī Latvijas vikariāta loceklis Romans Vaikulis MIC, tika ievadīti lektora kalpojumā, vienlaicīgi saņemot tiesības nēsāt priestera tērpu - sutanu.
Atšķirība no Latvijas tradīcijas, Polijā seminaristi tiek ieģērbti sutanā trešajā kursā īsi pirms lektora kalpotāja statusa saņemšanas. Turpretī lektora kalpošana ir pirmais "pakāpiens" ceļā uz priestera ordināciju. Lektors ir aicināts lasīt Sv. Rakstu lasījumus liturģijā, komentēt tās ticīgiem kā arī katehizēt.
Lai Dievs palīdz jauniem lektoriem augt svētumā un stiprināties aicinājumā!
(br. Romans Vaikulis MIC - pirmais no kreisas)
Vairāk foto sk. šeit.

Ar grāmatu godā mariāņu priesteri Jāni Mendriku

5. janvāris, 2020. g.

Egita T. Jonāne

Kā var novērtēt priestera kalpošanu? Grāmata “Dieva kalps Jānis Mendriks MIC –patiess cilvēks un priesteris” ir liecība ne tikai par mariāņu priestera Jāņa Mendrika kalpošanu, bet arī par viņa garīgo varonību. To grāmatas prezentācijā 4. janvārī Vaboles Skrindu muzejā, kas atrodas dažus kilometrus no Jāņa Mendrika dzimtā Kalupes pagasta, atzina Latvijas mariāņu tēvi un uzaicinātie viesi.

Atstāstot mariāņu tēvu atmiņas par Jāni Mendriku, Viļānu klostera priekšnieks tēvs Rinalds pieminēja tās dzīves ainas un rakstura īpašības, kas priesteri raksturo kā īstu Dieva kalpu. Kāds slims vīrs grēksūdzē atvēries tikai tēvam Jānim, lai gan pirms tam viņš bija noraidījis vairākus priesterus. Arī baznīcā pie biktskrēsla, kur biktēja J. Mendriks, bija garas rindas.  “Tēvs Jānis kalpoja ar lielu mīlošu sirdi,” uzsvēra tēvs Rinalds.

Par Jāņa Mendrika dzīves vēstījumu 21. gadsimta priesteriem un lajiem runāja Daugavpils katoļu draudžu dekanāta dekāns Mihails Sivickis, Līksnas katoļu draudzes prāvests Andžejs Lapinskis un Kalupes katoļu draudzes prāvests Antons Aglonietis, aicinādami izvēlēties mīlestības kalpojumu nevis izdabāšanu lepnības garam un novēlēdami izturību ticības ceļā.

“Mana mamma un vecmamma, lūdzot priestera Jāņa aizbildniecību pie Dieva, saņēma dziedināšanu,” teica Jāņa Mendrika brāļa mazmeita Silvija Sudmale, kura bija atbraukusi no Rīgas. Viņas vecmamma un mamma atminas, ka Jānis Mendriks bija sirsnīgs, iejūtīgs cilvēks, vienmēr bērnus cienājis ar konfektēm. Slēpjoties pie lajiem, priesteris darījis visus lauku darbus, tostarp vācis sienu. Jānis Mendriks rakstījis garos stāstus, kas, tāpat kā pirmā dienasgrāmata, diemžēl, nav saglabājušies, kā arī spēlējis vijoli un nodarbojies ar amatniecību (veidojis grābekļu kātus utt.). “Taču ikdienā viņš bija lūgšanu cilvēks un ļoti godāja Dievmāti. Jaunava Marija viņu arī sargāja. Kādā reizē sarkanarmieši gribēja viņu apcietināt, taču nav pamanījusi viņu stāvam aiz atvērtām durvīm. Tobrīd priesteris Jānis lūdza Dievmātes palīdzību,” pastāstīja S. Sudmale.

Kalupes katoļu draudze ir rekordiste, jo devusi Latvijai 13 priesterus, un tas ir liels draudzes dibinātās skolas nopelns, teica Daugavpils vēsturnieks prof. Henriks Soms. Viņš ierosināja uzstādīt Kalupes baznīcā plāksni ar šo priesteru vārdiem. Savu atzinību kalupiešiem pauda arī Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele un Vaboles Skrindu muzeja vadītāja Anna Lazdāne.

Par muzikālo noskaņu rūpējās Kalupes katoļu draudzes koris un Daugavpils saksofoniste Karolina Hrapāne, atskaņojot Ziemassvētku skaņdarbus.

Dienasgrāmata ir personīgs stāsts, atziņas, vērojumi. Grāmata “Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – patiess cilvēks un priesteris” ir publicēta Jāņa Mendrika otrā dienasgrāmata, tātad lasītājs par priestera dzīvi var uzzināt no pirmavota. Mariāņu priesteris stāsta par vācu policijas represijām Otrajā pasaules karā un padomju represijām, vēlāk arī apcietinājumu padomju laikā. Priesteris neslēpj, ka bija grūti dzīvot slēpjoties, tomēr viņš bieži pateicas Dievam, sevišķi tādos brīžos, kad izdevās atgriezt kādu grēcinieku. Grāmatā ir publicēta Jāna Mendrika dzīves gaitas un liecība par priestera Jāņa nāvi apcietinājumā Vorkutā (Krievijā) 1953. gada 1. augustā.

Jānis Mendriks dzimis 1907. gada 21. janvārī, Viņš pēc Kalupes pamatskolas un Daugavpils 1. pamatskolas absolvēšanas 1926. gadā viņš iestājās Mariāņu kongregācijā un pēc gada deva svētsolījumus. Vēlāk J. Mendriks pabeidza Aglonas ģimnāziju un Rīgas Garīgo semināru. Viņš tika iesvētīts par priesteri Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 1938. gada 3. aprīlī un sāka kalpot Viļānu draudzē.

Sākās Otrais pasaules karš, un priesteris piedzīvoja represijas. 1942. gadā J. Mendriks atteicās apbedīt partizānu nošautu vācu policijas ierēdni, jo tas dzīvoja bez Laulības sakramenta. Tāpēc vietējā vara piesprieda tēvam Mendrikam nāves sodu. Priesterim bija jāslēpjas.

Pēc kara J. Mendrikam tika uzticēta Jaunbornes un Elernes draudze, kurās viņš kalpoja līdz 1950. gadam, kad Jaunbornē tika arestēts. Viņam piesprieda desmit gadus cietumā „par pretpadomju nacionālistisko bandu organizēšanu un pretpadomju aģitāciju” un tika deportēts uz Vorkutu, kur strādāja ogļu raktuvēs. Tur viņš slepeni celebrēja Svēto Misi, uzklausīja grēksūdzes, dalīja Svēto komūniju.

Pienāca 1953. gada marts. Staļins nomira. Ieslodzītie cerēja, ka tiks atbrīvoti, taču pārmaiņas notika lēni. Tāpēc 25. jūlijā cietumnieki sāka streiku. 1. augustā bruņotie karavīri aplenca nometni, taču ieslodzītie  nepārtrauca streiku, un karavīri sāka šaut. Tēvam J. Mendrikam bija iespēja paslēpties, tomēr viņš palika ar protestētājiem, lai  dotu grēku piedošanu mirstošajiem. Tēvs Jānis nomira, skaitot grēku piedošanas lūgšanu par visiem, kas mira kopā ar viņu. Viņš ar citiem cietumniekiem tika apbedīts pie Vorkutas šahtas nr. 29.

1991. gadā J. Mendriks tik rehabilitēts, jo bija nelikumīgi notiesāts, bet 2003. gadā sākās padomju režīma mocekļu, tostarp mariāņu tēva Jāņa Mendrika beatifikācijas process.

“(..) Pateicoties šai dienasgrāmatai un vēstulēm, mums ir ļauts ieskatīties parastā un reizē neparastā priestera dzīvē un varbūt kaut ko mācīties no viņa,” raksta grāmatas ievadā mariāņu priesteris Dmitrijs Artjomovs.

Jāuzsver, ka grāmata “Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – īsts cilvēks un priesteris” iznākusi Mariāņu kongregācijas 350 gadu jubilejas gadā. To izdeva Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāts sadarbībā ar izdevniecību “KALA raksti”. Grāmata ceļos uz bibliotēkām un draudzēm.

Pr. Andris Ševels MIC - teoloģijas doktors

27. septembris, 2019.g.

Mariāņu tēvs, pr. Andris Ševels MIC 27.septembrī Ļubļinas Katoļu Universitātē (Polija) ir veiksmīgi aizstāvējis savu promocijas darbu un ieguvis teoloģijas doktora grādu ar specializāciju „dogmatiskā teoloģija”.

Iesakot studijas doktorantūrā  2007.gadā Ļubļinas Katoļu Universitātē, pr. Ševels ir veicis Jāņa Pāvila II darbu analīzi norādot uz to orientēšanu uz personu. Pāvests savā  mācībā uzsvēra, ka „personālisma jautājums teoloģijā – tas ir milzīgs uzdevums”, tāpēc savā disertācijā jauns doktors pievēršas personālisma dimensijai pāvesta mācībā par Vissv. Jaunavu Mariju. Šo pētījumu rezultātā ir tapis promocijas darbs „Jāņa Pāvila II marioloģijas personālistiskais aspekts”.


Disertācijā autors parāda, ka personālsitiskā metode ļauj novietot pašā marioloģijas centrā dievišķās Personas attiecībā uz Mariju un Marijas attieksmi pret dievišķām Personām. Tas palīdz vēl dziļāk iepazīt Svētās Trīsvienības, Marijas un Baznīcas noslēpumu.

Pēc promocijas darba aizstāvēšanas jauns doktors pateicās visiem, kas viņu atbalstīja visus šos gadus kā arī izteica vēlēšanos vēl auglīgāk kalpot Baznīcā ne tikai kā dvēseļu gans, bet arī kā teologs.

Pr. Andris Ševels MIC no 2011.gada ir RARZI docētājs, lasa lekciju kurus „Dogmatikas pastorālie aspekti”. Ņēma dalību vairākās zinātniskās konferences, ir vairāku zinātnisko un daudzu populārzinātnisko rakstu autors. Viņa interešu centrā ir ģimenes un laulības tematika.

Mūža svētsolījumi un solījumu atjaunošana

9. septembris, 2019.g.

Sestdien, 7. septembrī Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā, klātesot gandrīz visiem Latvijas mariāņiem, klostermāsām un daudziem ticīgiem, t. Ernests Jansons MIC salika mūža svētsolījumus Mariāņu kongregācijā. Ar šo svinīgo aktu t. Ernests pilnībā tika iekļauts kongregācijā un noslēdzās viņa formācijas kurss, kas ilga piecus gadus kopš iestāšanas.

Homīlijā Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests t. Andris Ševels MIC uzsvēra gatavības nepieciešamību, jo runājot ar svētīgā kardināla Džona H. Ņumena vārdiem „Dievu var satikt divas reizes: nāves stundā un šodien”, tāpat sprediķotais atgādināja svētsolījumu nozīmi un to ievērošanu mērķi.

Pēc homīlijas liturģijas celebrants, vikariāta priekšnieks t. Dainis Kašs MIC visu klātesošo priekšā uzdeva kandidātam kanoniskus jautājumus, atbildot uz tiem, kandidāts apliecināja, ka vēlās vēl ciešāk būt vienots ar Dievu caur svētsolījumu konsekrāciju, dzīvot saskaņā ar kongregācijas likumdošanu un kalpot Baznīcā kā mariāņu tēvs. Pēc tam sekoja Visu Svēto litānijas lūgšana, kuras laikā kandidāts guļ uz grīdas par zīmi tam, ka pazemīgi pieņem Dieva gribu. Šis pazemības žests ir obligāta liturģijas sastāvdaļa, kad notiek cilvēka konsekrācija Dieva kalpošanai – mūža svētsolījumu došanas vai ordinācijas sakramenta piešķiršanas laikā.

Liturģijas kulminācija ir svētsolījumu došanas brīdis. Priekšnieka priekšā kandidāts nolasīja svētsolījumu zvērestu turot roku uz Evaņģēlija grāmatas, bet pēc tam parakstot attiecīgo dokumentu. Šis dokuments – svētsolījumu apstiprinājums – tiek glabāts kūrijas arhīvā.

Pēdējais svētsolījumu elements ir krusta pasniegšana. Priekšnieks uzlika krustu uz neoprofesa kakla un atgādināja viņam, ka nevar lepoties ne ar ko citu, ka tikai ar Kunga Jēzus krustu.

Liturģijas noslēgumā t. Dainis Kašs MIC atgādināja, ka Dievs nav skops uz aicinājuma žēlastību, bet tikai nedaudzi uz to atbild, tāpēc liels prieks ir mariāņu kopienai, ka t. Ernests atbildēja uz šo aicinājumu.

Svētsolījumu došanas svinības turpinājās arī nākošajā dienā. Svētdien, 8 septembrī Daugavpils Jēzus Sirds baznīcā mariāņu seminārists Romāns Vaikulis MIC atjaunoja svētsolījumus. Šī atjaunošana notiek pēc pirmo svētsolījumu došanas katru gadu līdz mūža svētsolījumiem un liturģiski ir daudz vienkāršāka – kandidāts pēc homīlijas priekšnieka un visu klātesošo priekšā nolasīja solījumu atjaunošanas zvērestu, apsolot palikt kongregācijā vēl uz vienu gadu un parakstīja svētsolījumu zvērestu.

Lielākā daļā klostera ordeņu un kongregāciju jaunie kandidāti netiek uzreiz saistīti ar mūža svētsolījumiem, lai tālākās formācijas laikā būtu brīvi savā izvēlē. Šis laiks kandidātiem uz priesterību ir veltīts studijām Garīgajā seminārā un nobriešanai līdz lēmumam salikt mūža svētsolījumus.

Tēvs Ernests Jansons MIC par priesteri tika iesvētīts 2003.gadā pēc studijām Rīgas Garīgā Semināra. Kalpoja kā vikārs Rēzeknē, Daugavpilī un Līvānos, vēlāk bija Izvaltas un Borovkas draudžu prāvests. Iestājās mariāņu kongregācijā un gadu pavadīja Polijā noviciātā. Pirmos svētsolījumus deva 2015.gadā un kalpoja mariāņiem uzticētās draudzēs Daugavpilī un Rēzeknē. Pēc mūža svētsolījumu došanas viņš turpina kalpošanu Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzē.

Savukārt br. Romāns Vaikulis MIC nāk no Daugavpils Jēzus Sirds draudzes. Pēc tehnikuma beigšanas 2015. gadā iestājās mariāņu kongregācijā un salika pirmos svētsolījumus 2017. gadā. Pašlaik viņš studē Ļubļinas Katoļu Universitātē un atrodas formācijā uz priesterību.

Tēvi mariāņi Latvijā ir atvērti uz jauniem aicinājumiem uz klostera dzīvi. Mēs kalpojam gan kā priesteri draudzēs, gan kā klostera brāļi. Visi, kuriem ir interese par mūsu kongregāciju var atrast informāciju www.mariani.lv

Svētceļnieku mājas atjaunošana

20.08.2018

Lai risinātu naktsmītņu nepietiekamību un lai uzlabotu infrastruktūru, Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas Marijaņu Priesteru Kongregācijas Latvijas Province ir nolēma atjaunot tai piederošu ēku - svētceļnieku māju, Kultūras laukumā 7, Viļānos, ar nolūku paaugstināt tās kapacitāti, samazināt ekspluatācijas izdevumus un uzlabot ēkas vizuālo izskatu, radot sakoptu ārējo vidi. Ēka atrodas pāris metru attāluma no Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas un Viļānu Sv. Alberta klostera. Šeit galvenokārt notiek visi pasākumi, kuru dalībniekiem ir nepieciešamas naktsmājas.

Projekta mērķis ir veicināt garīgās audzināšanas, reliģiskās intereses attīstību un sakrālo tūrismu Viļānos, nodrošinot ar naktsmītnēm svētceļniekus, dievkalpojumu apmeklētājus, draudžu svētku, nometņu un citu pasākumu dalībniekus.
Šā gada 10.augustā tika pabeigti ēkas būvniecības darbi – jumta seguma nomaiņa, pagraba hidroizolētas grīdas izveidošana, katlu telpas un apkures sistēmas montāža, vides pieejamības pielāgošana ēkas pirmajā stāvā un ārdurvju nomaiņa.
Projektēšanas un būvniecības darbus veica SIA “Alberts GS”. Projekta „Svētceļnieku mājas atjaunošana” (Nr.16-01-AL15-A019.2201-000031) attiecināmās izmaksas ir 49 875,00 EUR, no tām 90% jeb 44 887,50 EUR ir publiskais jeb ELFLA finansējums, un 10% jeb 4 987,50 EUR ir projekta pieteicēja finansējums.
Atjaunotajā svētceļnieku mājā turpmāk tiks nodrošinātas 52 gultas vietas gan reģiona iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Vairāk informācijas par Eiropas Savienības fondu Lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Sagatavoja projekta vadītājs pr. Rinalds Stankēvičs MIC, tālr. 26572230